Benvido ao Buzón de Compliance de Xesgalicia
A través da nosa plataforma, terá a oportunidade de comunicar internamente determinadas sospeitas de irregularidades ou actos ilícitos, permitindo desta maneira que a organización identifique e aborde estes comportamentos canto antes.
Que tipo de irregularidades se poden comunicar?
Infraccións penais ou administrativas, que sexan cometidas nun contexto laboral ou profesional.
 1. Infraccións en materia de branqueo de capitais e de financiamento do terrorismo (Lei 10/2010 do 28 de abril).
 2. Infraccións que vulneren tanto os protocolos de prevención de acoso laboral, como as políticas e plans de igualdade.
 3. Accións ou omisións que poidan constituír infraccións do Dereito da Unión Europea, sempre que entren dentro do ámbito de aplicación dos actos enumerados no Anexo da Directiva (UE) 2019/1937, podendo destacar entre outros, aqueles que:
  • Afecten aos intereses financeiros da Unión Europea tal e como se contemplan no artigo 325 do Tratado de Funcionamento da Unión Europea (TFUE).
  • Incidan no mercado interior, tal e como se contempla no artigo 26, apartado 2 do TFUE, incluídas as infraccións das normas da Unión Europea en materia de competencia e axudas outorgadas polos Estados, así como as infraccións relativas ao mercado interior en relación cos actos que infrinxan as normas do imposto sobre sociedades ou a prácticas cuxa finalidade sexa obter unha vantaxe fiscal que desvirtúe o obxecto ou a finalidade da lexislación aplicable ao imposto sobre sociedades.

Se vostede é empregado, cliente ou provedor dalgún dos nosos clientes, e foi testemuña ou vítima dalgunha conduta irregular ou acto ilícito dentro da súa organización, animámoslle a que realice connosco a oportuna comunicación.
Para a súa seguridade, informámoslle dos seguintes puntos de relevancia:
 • A nosa plataforma cumpre en todo momento, cos requisitos que establece a Directiva (UE) 2019/1937 sobre as canles de denuncia.
 • A súa comunicación terá en todo momento carácter CONFIDENCIAL.
 • Recomendamos realizar a comunicación identificándose. Con todo, se o desexa pode realizar unha comunicación ANÓNIMA, en consideración de que, ao non existir comunicación entre o informante e a empresa, isto podería dificultar a investigación dos feitos.
 • Un terceiro independente solicitará e analizará a súa comunicación, establecendo as medidas adecuadas para garantir a confidencialidade do informante en todo momento.
 • Poderá seguir en calquera momento o estado da súa comunicación, co número de identificación que lle será facilitado.
 • Enviarase un acuse de recibo da comunicación ao informante, no prazo de sete días naturais seguintes á súa recepción.
 • Finalmente, recibirá unha resposta á súa comunicación, no prazo máximo de tres meses.
Nalgúns casos, determinadas condutas poden non ter de maneira clara a condición de irregulares, presentando certas dúbidas éticas. Para estes casos, o Buzón de Compliance pode ser utilizado como canle de CONSULTAS.
Ao informante, comunicaráselle mediante o procedemento do Buzón de Compliance, a posibilidade existente de acudir igualmente a canles externas de información fronte as autoridades competentes e, no seu caso, fronte ás institucións, órganos ou organismos da Unión Europea.
Este Buzón de Compliance é propiedade de Core Business Consulting, e por tanto será esta a empresa encargada de recibir e xestionar as comunicacións realizadas. Neste sentido, e para garantir a confidencialidade do informante, esta páxina non usa cookies.

Bienvenido a Buzón Compliance
A través de nuestra plataforma, tendrá la oportunidad de comunicar internamente determinadas sospechas de irregularidades o actos ilícitos, permitiendo de esta manera que la organización identifique y aborde estos comportamientos lo antes posible.
¿Qué tipo de irregularidades se pueden comunicar?
 1. Infracciones penales o administrativas, que sean cometidas en un contexto laboral o profesional.
 2. Infracciones en materia de blanqueo de capitales y de financiación del terrorismo (Ley 10/2010 de 28 de abril).
 3. Infracciones que vulneren tanto los protocolos de prevención de acoso laboral, como las políticas y planes de igualdad.
 4. Acciones u omisiones que puedan constituir infracciones del Derecho de la Unión Europea, siempre que entren dentro del ámbito de aplicación de los actos enumerados en el Anexo de la Directiva (UE) 2019/1937, pudiendo destacar entre otros, aquellos que:
  1. Afecten a los intereses financieros de la Unión Europea tal y como se contemplan en el artículo 325 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea (TFUE).
  2. Incidan en el mercado interior, tal y como se contempla en el artículo 26, apartado 2 del TFUE, incluidas las infracciones de las normas de la Unión Europea en materia de competencia y ayudas otorgadas por los Estados, así como las infracciones relativas al mercado interior en relación con los actos que infrinjan las normas del impuesto sobre sociedades o a prácticas cuya finalidad sea obtener una ventaja fiscal que desvirtúe el objeto o la finalidad de la legislación aplicable al impuesto sobre sociedades.
Si usted es empleado, cliente o proveedor de alguno de nuestros clientes, y ha sido testigo o víctima de alguna conducta irregular o acto ilícito dentro de su organización, le animamos a que realice con nosotros la oportuna comunicación.
Para su seguridad, le informamos de los siguientes puntos de relevancia:
 • Nuestra plataforma cumple en todo momento, con los requisitos que establece la Directiva (UE) 2019/1937 sobre los canales de denuncia.
 • Su comunicación tendrá en todo momento carácter CONFIDENCIAL.
 • Recomendamos realizar la comunicación identificándose. No obstante, si lo desea puede realizar una comunicación ANÓNIMA, teniendo en cuenta que, al no existir comunicación entre el informante y la empresa, esto podría dificultar la investigación de los hechos.
 • Un tercero independiente, recabará y analizará su comunicación, estableciendo las medidas adecuadas para garantizar la confidencialidad del informante en todo momento.
 • Podrá seguir en cualquier momento el estado de su comunicación, con el número de identificación que le será facilitado.
 • Se enviará un acuse de recibo de la comunicación al informante, en el plazo de siete días naturales siguientes a su recepción.
 • Finalmente, recibirá una respuesta a su comunicación, en el plazo máximo de tres meses.
En algunos casos, determinadas conductas pueden no tener de manera clara la condición de irregulares, presentando ciertas dudas éticas. Para estos casos, el Buzón Compliance puede ser utilizado como canal de CONSULTAS.
Al informante, se le comunicará mediante el procedimiento de buzón compliance, la posibilidad existente de acudir igualmente a canales externos de información ante las autoridades competentes y, en su caso, ante las instituciones, órganos u organismos de la Unión Europea.
Este buzón compliance es propiedad de Core Business Consulting, y por lo tanto será ésta la empresa encargada de recibir y gestionar las comunicaciones realizadas. En este sentido, y para garantizar la confidencialidad del informante, esta página no usa cookies.